Sayılar

Estonca rakkamlar nasıl söylenir öğrenin.

Sayma sayıları

nullsıfır
üksbir
kaksiki
kolmüç
nelidört
viisbeş
kuusaltı
seitseyedi
kaheksasekiz
üheksadokuz
kümmeon
üksteiston bir
kaksteiston iki
kolmteiston üç
neliteiston dört
viisteiston beş
kuusteiston altı
seitseteiston yedi
kaheksateiston sekiz
üheksateiston dokuz
kakskümmendyirmi
kakskümmend üksyirmi bir
kakskümmend kaksyirmi iki
kakskümmend kolmyirmi üç
kolmkümmendotuz
kolmkümmend üks
kolmkümmend kaks
kolmkümmend kolm
nelikümmendkırk
viiskümmendelli
kuuskümmendaltmış
seitsekümmendyetmiş
kaheksakümmendseksen
üheksakümmenddoksan
sadayüz
kakssadaiki yüz
kolmsadaüç yüz
tuhatbin
kaks tuhatiki bin
kolm tuhatüç bin
miljonbir milyon
miljardbir milyar

Sıra sayıları

esimenebirinci
teineikinci
kolmasüçüncü
neljasdördüncü
viiesbeşinci
kuuesaltıncı
seitsmesyedinci
kaheksassekizinci
üheksasdokuzuncu
kümnesonuncu
üheteistkümneson birinci
kaheteistkümneson ikinci
kolmeteistkümneson üçüncü
neljateistkümneson dördüncü
viieteistkümneson beşinci
kuueteistkümneson altıncı
seitsmeteistkümneson yedinci
kaheksateistkümneson sekizinci
üheksateistkümneson dokuzuncu
kahekümnesyirminci