Sayılar

centyüz
cent un or cent-unyüz bir
deux cents or deux-centsiki yüz
trois cents or trois-centsüç yüz
millebin
deux milleiki bin
trois milleüç bin
un millionbir milyon
un milliardbir milyar

Sıra sayıları

premier, premièrebirinci
deuxième or second, secondesaniye
troisièmeüçüncü
quatrièmedördüncü
cinquièmebeşinci
sixièmealtıncı
septièmeyedinci
huitièmesekizinci
neuvièmedokuzuncu
dixièmeonuncu
onzièmeon birinci
douzièmeon ikinci
treizièmeon üçüncü
quatorzièmeon dördüncü
quinzièmeon beşinci
seizièmeon altıncı
dix-septièmeon yedinci
dix-huitièmeon sekizinci
dix-neuvièmeon dokuzuncu
vingtièmeyirminci
sound

Bu sayfadaki tüm Fransızca kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.