Sayılar

Hollandaca rakkamlar nasıl söylenir öğrenin.

Sayma sayıları

nulsıfır
éénbir
tweeiki
drieüç
vierdört
vijfbeş
zesaltı
zevenyedi
achtsekiz
negendokuz
tienon
elfon bir
twaalfon iki
dertienon üç
veertienon dört
vijftienon beş
zestienon altı
zeventienon yedi
achttienon sekiz
negentienon dokuz
twintigyirmi
éénentwintigyirmi bir
tweeëntwintigyirmi iki
drieëntwintigyirmi üç
vierentwintigyirmi dört
vijfentwintigyirmi beş
zesentwintigyirmi altı
zevenentwintigyirmi yedi
achtentwintigyirmi sekiz
negenentwintigyirmi dokuz
dertigotuz
eenendertigotuz bir
tweeëndertigotuz iki
drieëndertigotuz üç
vierendertigotuz dört
vijfendertigotuz beş
zesendertigotuz altı
zevenendertigotuz yedi
achtendertigotuz sekiz
negenendertigotuz dokuz
veertigkırk
eenenveertigkırk bir
tweeënveertigkırk iki
drieënveertigkırk üç
vijftigelli
zestigaltmış
zeventigyetmiş
tachtigseksen
negentigdoksan
honderdyüz
honderd en éényüz bir
tweehonderdiki yüz
driehonderdüç yüz
duizendbin
tweeduizendiki bin
drieduizendüç bin
miljoenbir milyon
miljardbir milyar

Tekrar

eenmaalbir kere
tweemaaliki kere
driemaalüç kere
viermaaldört kere
vijfmaalbeş kere

Sıra sayıları

eerstebirinci
tweedeikinci
derdeüçüncü
vierdedördüncü
vijfdebeşinci
zesdealtıncı
zevendeyedinci
achtstesekizinci
negendedokuzuncu
tiendeonuncu
elfdeon birinci
twaalfdeon ikinci
dertiendeon üçüncü
veertiendeon dördüncü
vijftiendeon beşinci
zestiendeon altıncı
zeventiendeon yedinci
achttiendeon sekizinci
negentiendeon dokuzuncu
twintigsteyirminci
eenentwintigsteyirmi birinci
tweeëntwintigsteyirmi ikinci
drieëntwintigsteyirmi üçüncü
dertigsteotuzuncu
veertigstekırkıncı
vijftigsteellinci
zestigstealtmışıncı
zeventigsteyetmişinci
tachtigstesekseninci
negentigstedoksanıncı
honderdsteyüzüncü

Diğer kullanışlı kelimeler

ongeveerYaklaşık veya tahminen
meer dandaha veya - den daha
minder danaltı veya -den az

Örnekler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943,294
9.7559,755
2.608.4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

Bu sayfadaki tüm Hollandaca kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.