Sayılar

İngilizce rakkamlar nasıl söylenir öğrenin.

Sayma sayıları

zero sıfır (konuşma dilinde ve sıcaklık bildirirken kullanılır)
nil sıfır (spor sonuçlarını bildirirken kullanılır)
nought sıfır (0 basamağı)
"O" “0” (İngilizce “O” harfi ile aynı şekilde telaffuz edilir; konuşma sırasında, özellikle telefon numarası verirken kullanılır)
one bir
two iki
three üç
four dört
five beş
six altı
seven yedi
eight sekiz
nine dokuz
ten on
eleven on bir
twelve on iki
thirteen on üç
fourteen on dört
fifteen on beş
sixteen on altı
seventeen on yedi
eighteen on sekiz
nineteen on dokuz
twenty yirmi
twenty-one yirmi bir
twenty-two yirmi iki
twenty-three yirmi üç
thirty otuz
forty kırk
fifty elli
sixty altmış
seventy yetmiş
eighty seksen
ninety doksan
one hundred, a hundred yüz
one hundred and one, a hundred and one yüz bir
two hundred iki yüz
three hundred üç yüz
one thousand, a thousand bin
two thousand iki bin
three thousand üç bin
one million, a million bir milyon
one billion, a billion bir milyar

Tekrar

once bir kere
twice iki kere
three times üç kere
four times dört kere
five times beş kere

Sıra sayıları

first birinci
second ikinci
third üçüncü
fourth dördüncü
fifth beşinci
sixth altıncı
seventh yedinci
eighth sekizinci
ninth dokuzuncu
tenth onuncu
eleventh on birinci
twelfth on ikinci
thirteenth on üçüncü
fourteenth on dördüncü
fifteenth on beşinci
sixteenth on altıncı
seventeenth on yedinci
eighteenth on sekizinci
nineteenth on dokuzuncu
twentieth yirminci
twenty-first yirmi birinci
twenty-second yirmi ikinci
twenty-third yirmi üçüncü
thirtieth otuzuncu
fortieth kırkıncı
fiftieth ellinci
sixtieth altmışıncı
seventieth yetmişinci
eightieth sekseninci
ninetieth doksanıncı
hundredth yüzüncü

Diğer kullanışlı kelimeler

about veya approximately Yaklaşık veya tahminen
over veya more than daha veya - den daha
under veya less than altı veya -den az

Örnekler

36 36
54 54
89 89
106 106
123 123
678 678
3,294 3,294
9,755 9,755
2,608,411 2,608,411
0.5 0.5
4.93 4.93
87.04 87.04
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.

Mobil uygulama

Android cihazlar için hazırlanan ödül kazanmış İngilizce ifade kılavuzu uygulamamız 6000'in üzerinde kullanışlı sesli ifade içerir.

Get it on Google Play