Sayılar

İspanyolca rakkamlar nasıl söylenir öğrenin.

Sayma sayıları

cerosıfır
unobir
dosiki
tresüç
cuatrodört
cincobeş
seisaltı
sieteyedi
ochosekiz
nuevedokuz
diezon
onceon bir
doceon iki
treceon üç
catorceon dört
quinceon beş
dieciséison altı
diecisieteon yedi
dieciochoon sekiz
diecinueveon dokuz
veinteyirmi
veintiunoyirmi bir
veintidósyirmi iki
veintitrésyirmi üç
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treintaotuz
treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve
cuarentakırk
cuarenta y uno
cuarenta y dos
cuarenta y tres
cincuentaelli
sesentaaltmış
setentayetmiş
ochentaseksen
noventadoksan
cienyüz
ciento unoyüz bir
doscientosiki yüz
trescientosüç yüz
milbin
dos miliki bin
tres milüç bin
un millónbir milyon
mil millonesbir milyar

Sıra sayıları

primerobirinci
segundoikinci
terceroüçüncü
cuartodördüncü
quintobeşinci
sextoaltıncı
séptimoyedinci
octavosekizinci
novenodokuzuncu
décimoonuncu
undécimoon birinci
duodécimoon ikinci
decimoterceroon üçüncü
decimocuartoon dördüncü
decimoquintoon beşinci
decimosextoon altıncı
decimoséptimoon yedinci
decimoctavoon sekizinci
decimonovenoon dokuzuncu
vigésimoyirminci
vigésimo primeroyirmi birinci
vigésimo segundoyirmi ikinci
vigésimo terceroyirmi üçüncü
fiftieth
trigésimootuzuncu
cuadrágesimokırkıncı
quincuagésimo
sexagésimoaltmışıncı
septuagésimoyetmişinci
octogésimosekseninci
nonagésimodoksanıncı
centésimoyüzüncü
sound

Bu sayfadaki tüm İspanyolca kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.