Sayılar

İspanyolca rakkamlar nasıl söylenir öğrenin.

Sayma sayıları

cerosıfır
uno (una)bir
dosiki
tresüç
cuatrodört
cincobeş
seisaltı
sieteyedi
ochosekiz
nuevedokuz
diezon
onceon bir
doceon iki
treceon üç
catorceon dört
quinceon beş
dieciséison altı
diecisieteon yedi
dieciochoon sekiz
diecinueveon dokuz
veinteyirmi
veintiunoyirmi bir
veintidósyirmi iki
veintitrésyirmi üç
veinticuatroyirmi dört
veinticincoyirmi beş
veintiséisyirmi altı
veintisieteyirmi yedi
veintiochoyirmi sekiz
veintinueveyirmi dokuz
treintaotuz
treinta y unootuz bir
treinta y dosotuz iki
treinta y tresotuz üç
treinta y cuatrootuz dört
treinta y cincootuz beş
treinta y seisotuz altı
treinta y sieteotuz yedi
treinta y ochootuz sekiz
treinta y nueveotuz dokuz
cuarentakırk
cuarenta y unokırk bir
cuarenta y doskırk iki
cuarenta y treskırk üç
cincuentaelli
sesentaaltmış
setentayetmiş
ochentaseksen
noventadoksan
cienyüz
ciento unoyüz bir
doscientosiki yüz
trescientosüç yüz
milbin
dos miliki bin
tres milüç bin
un millónbir milyon
mil millonesbir milyar

Tekrar

una vezbir kere
dos vecesiki kere
tres vecesüç kere
cuatro vecesdört kere
cinco vecesbeş kere

Sıra sayıları

primerobirinci
segundoikinci
terceroüçüncü
cuartodördüncü
quintobeşinci
sextoaltıncı
séptimoyedinci
octavosekizinci
novenodokuzuncu
décimoonuncu
undécimoon birinci
duodécimoon ikinci
decimoterceroon üçüncü
decimocuartoon dördüncü
decimoquintoon beşinci
decimosextoon altıncı
decimoséptimoon yedinci
decimoctavoon sekizinci
decimonovenoon dokuzuncu
vigésimoyirminci
vigésimo primeroyirmi birinci
vigésimo segundoyirmi ikinci
vigésimo terceroyirmi üçüncü
trigésimootuzuncu
cuadrágesimokırkıncı
quincuagésimoellinci
sexagésimoaltmışıncı
septuagésimoyetmişinci
octogésimosekseninci
nonagésimodoksanıncı
centésimoyüzüncü

Diğer kullanışlı kelimeler

acerca de veya aproximadamenteYaklaşık veya tahminen
más dedaha veya - den daha
menos dealtı veya -den az

Örnekler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943,294
9.7559,755
2.608.4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

Bu sayfadaki tüm İspanyolca kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.