Sayılar

İtalyanca rakkamlar nasıl söylenir öğrenin.

Sayma sayıları

zerosıfır
unobir
dueiki
treüç
quattrodört
cinquebeş
seialtı
setteyedi
ottosekiz
novedokuz
diecion
undicion bir
dodicion iki
tredicion üç
quattordicion dört
quindicion beş
sedicion altı
diciassetteon yedi
diciottoon sekiz
diciannoveon dokuz
ventiyirmi
ventunoyirmi bir
ventidueyirmi iki
ventitreyirmi üç
trentaotuz
trentuno
trentadue
trentatre
quarantakırk
cinquantaelli
sessantaaltmış
settantayetmiş
ottantaseksen
novantadoksan
centoyüz
duecentoiki yüz
trecentoüç yüz
millebin
duemilaiki bin
tremilaüç bin
un milionebir milyon
un miliardobir milyar

Sıra sayıları

primobirinci
secondoikinci
terzoüçüncü
quartodördüncü
quintobeşinci
sestoaltıncı
settimoyedinci
ottavosekizinci
nonodokuzuncu
decimoonuncu
undicesimoon birinci
dodicesimoon ikinci
tredicesimoon üçüncü
quattordicesimoon dördüncü
quindicesimoon beşinci
sedicesimoon altıncı
diciassettesimoon yedinci
diciottesimoon sekizinci
diciannovesimoon dokuzuncu
ventesimoyirminci
trentesimootuzuncu
quarantesimokırkıncı
cinquantesimoellinci
sessantesimoaltmışıncı
settantesimoyetmişinci
ottantesimosekseninci
novantesimodoksanıncı
centesimoyüzüncü
sound

Bu sayfadaki tüm İtalyanca kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.