Sayılar

Portekizce rakkamlar nasıl söylenir öğrenin.

Sayma sayıları

um, umabir
dois, duasiki
trêsüç
quatrodört
cincobeş
seisaltı
seteyedi
oitosekiz
novedokuz
dezon
onzeon bir
dozeon iki
trezeon üç
catorzeon dört
quinzeon beş
dezasseison altı
dezasseteon yedi
dezoitoon sekiz
dezanoveon dokuz
vinteyirmi
vinte e um, vinte e umayirmi bir
vinte e dois, vinte e duasyirmi iki
vinte e trêsyirmi üç
trintaotuz
quarentakırk
cinquentaelli
sessentaaltmış
setentayetmiş
oitentaseksen
noventadoksan
cemyüz
cento e um, cento e umayüz bir
cento e dois, cento e duas
cento e três
duzentos, duzentasiki yüz
trezentos, trezentasüç yüz
quatrocentos, quatrocentas
quinhentos, quinhentas
seiscentos, seiscentas
setecentos, setecentas
oitocentos, oitocentas
novecentos, novecentas
milbin
dois mil, duas miliki bin
três milüç bin
um milhãobir milyon

Sıra sayıları

primeirobirinci
segundoikinci
terceiroüçüncü
quartodördüncü
quintobeşinci
sextoaltıncı
sétimoyedinci
oitavosekizinci
nonodokuzuncu
décimoonuncu
décimo primeiroon birinci
décimo segundoon ikinci
décimo terceiroon üçüncü
décimo quartoon dördüncü
décimo quintoon beşinci
décimo sextoon altıncı
décimo sétimoon yedinci
décimo oitavoon sekizinci
décimo nonoon dokuzuncu
vigésimoyirminci