Sayılar

Sıra sayıları

первыйbirinci
второйikinci
третийüçüncü
четвёртыйdördüncü
пятыйbeşinci
шестойaltıncı
седьмойyedinci
восьмойsekizinci
девятыйdokuzuncu
десятыйonuncu
одиннадцатыйon birinci
двенадцатыйon ikinci
тринадцатыйon üçüncü
четырнадцатыйon dördüncü
пятнадцатыйon beşinci
шестнадцатыйon altıncı
семнадцатыйon yedinci
восемнадцатыйon sekizinci
девятнадцатыйon dokuzuncu
двадцатыйyirminci
sound

Bu sayfadaki tüm Rusça kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.